සිංහල.‎ > ‎

ෆුලානී හරක්.

posted Feb 2, 2017, 9:09 PM by Upali Salpadoru

දිය රැල්ලක් විලස මා නෙත් දෙකෙහි ගැලී

ඹබ කැළ ඇදෙයි දැඩි දුක් සයුරෙ        ගිලී

මා කය ඇඹීරෙතියි සර්පයෙකු          වෙලී

ඉවසිය නොහැක මේ වන් පවු         පැටලී.


නිමිතක්ය මහ අරුමෙක මුහුණේ   පෙනෙන

කිසියම් රහසක්ය මිනිසා නොම          දන්න

මොල්ලිය තුළෙහි එය සැගවී ඇති     බැවින

දිරි වඩමින් ගෙවන්නෙද දුක් දුර         ගමන

 

පසු නෙබලා අඩියෙන් අඩිය            තබයි

හඩ නෙකලා වෙහෙසුනු බවක්        කියයි

පය සලලා හිමි හට  පහර           නොදෙයි

දිවි නෙතකා මස් මඩු දෙසට          ඇදෙයි.


නයිගර් ගග පිරෙන මහ වැහි        කුණාටූ

පරදන දුකක් ලැබුවද ඹය අං           තට්ටූ

බියකරු ලෙසට ඇබරී ඇත          කණාටූ

ගින්නෙහි දමා මිටියෙන් කෙරුවද   තට්ටූ

      

ලොම් හැලි හමට, කොදු නාරටිය          මත

පලවන්නා දිගටම කස පහර                දෙත

නැසිලද? මින් උදාර කම්පන හැගුම්       ගත  

නැතිනම් ඇතිද ? ලැබගෙන කිසි ගමන්  මත.


ගෙවා තණ බිම්, වන පෙත් දුරු කතර       සිට

ලගා වෙයි මුහුදු කරයේ, සා ගනි        නිවීමට

නිමා කිරීමට පෙර දිවි, සැර පිහි      තලයකට

ලබා දෙන්න ඹබ වලිගැති ඉවසීමේ රහස මට

                       

   ඡෝන් පෙපර් ක්ලාර්ක්ගේ කවක් ඇසුරෙනි.

Comments