සිංහල.‎ > ‎

පරමාණුවෝ

posted Feb 6, 2017, 9:27 PM by Upali Salpadoru   [ updated Feb 9, 2017, 8:59 PM ]

Canvas.jpg

පොප් හඩකින් පුපුරන විට    හයිඩ්‍රජන් H

හීලියම් He හැකිලෙයි මරණ       බියෙන්


රිදීචන් සුමුදු කොලු පැටියෙකි ලිතියම් Li

තරමක් විස අැති දෙයකි      බෙරිලියම්Be


සිරුර වැඩීමට හිතකරය    බෝරොන්B

වායුවේ ඇත නිසසල          නයිට්රජන්N


ඔක්සිජන් O නැතුව නැත      ජීවයක්

ක්ලෝරීන්,Cl හරිතවන් විස වායුවක්

රතු රැස් විහිදයි නියොන්Ne විදුලි   සැරකට

තෙවන පේලියෙ සිටී සෝඩියම් Na දිස්නෙට


ද්වි බන්දන සාදයි මැග්නීසියම්Mg කොල්ලා

බඩු බාහිර හදන්නේ අැලුමීනියම්   ඔපලා


සිලිකන් Si  හරි හපනෙකි     පරිගනෙකට  

ෆොස්ෆරස් P හොද පොහොරකි   වගාවටකහවන් ගෙන්දගම් S විෂ බීජ      නසයි

වායුව ක්ලෝරීන් ජලයට එකතු කරයි.


අදිසි අක්‍රීය වායුවක් වන අාගන්Ar

කරයි තෙවන පේලිය    අවසන්.
Comments