සිංහල.‎ > ‎

එන්න සොදුරිය පාරෙන් ඉවතට.

posted Feb 11, 2017, 2:52 PM by Upali Salpadoru

පිළි රෑ සදනා වීදියෙ කැඩපත්

මිනිස් වර්ගයා බේද කරයි.

       එන්න සොදුරිය පාරෙන් ඉවතට

මා ගේ නිවහල් කූටිය අැතුලට

සැනසිලි සුවයකි, එහි තුළ අැත්තේ


රැකචරනෙකි අැත්තේ අප හට

අන් කිසිචෙකු නැති කම.

මැසිවිලි බස් දෙඩීමට

ඔබ පමනකි මා දෙනෙත ගැටෙන්නේ

මගේ කලුවන් දෙනෙතෙහි පැතිරෙයි

අළු පැහැ නෙත් යුග ඹබගේ.ඉටි සිළුුවෙන් බිත්තිය මතු පිට

තද ඡායා දෙකක් සදයි

පෑහෙයි දෙරුවන් එකක් විලසට

මා අැති විට ඔබ පසෙකින්.


නිමය කටයුතු, එලියක් නැත දැන්

ඹබත ගැටෙයි මා සුරතේ

සැලෙයි එක ලෙස දෙහදක්

ගොතයි සිතාරය, අසහාය රාවයක්.

ජෝසෆ් කරියුකී ගේ කෘතියක් අැසුරෙනි.
Comments