සිංහල.‎ > ‎

දුර කථන ඇමතුම.

posted Feb 13, 2017, 6:39 PM by Upali Salpadoru   [ updated Nov 12, 2022, 1:12 PM ]


bus.jpg


ගැල ප‍ෙන කුලිය‍ෙකි.

කම් නැතිය  පිහිටීම.

මැතිණිය දිවිරා කී වේ

යාන්තමට යැපෙන බවකි කුලියෙන්.


නෝනා, කුමට ද ගමනක් අපරාදේ,

අප්‍රිකානුවෙක් මි මා”,  කීවෙමි මම .


නිහඩයි, නිහඩ සංවේදනය,

පීඩිත යහපත් හැදියාව.

ලැබුනි කටහඩ, ලිප් ස්ටික් අතර රැදි

දිගු රන් වන් දුම් වැටි උරනය අතරින්.ු

අසරණ විය මා  අනිසි ල‍ෙස.


“ගොඩක් කලු ද ?”
නිවැරදියි මගෙ දෙසවන

පැහැදිලි කරෙිනි තව දුරටත්

“කොතරම් ද... කලුව,....

ලාවට ද  කලුම කලු ද?”රතු පැහැ අැමතුම් කුටි ය තුල.

අැතිය ඔබනය ‘එ්’ ,  ඔබනය ‘බී’.

දැනෙයි

සැග වි ද‍ෙඩු ව දන ගේ  පිඑණු සුවද

පෙනෙයි

රතු ලියුම් කනුව

දුම් දමන තට්ටු  බසය

තාර මත අැතිලෙන හඩ.


සත්‍යමයි මේ සියල්ල.

බිරාන්ත වී පැවති

නොහොබිනා නිහැඩිතයා වෙන් පසු

යැදී පැහැදිලි කිරීමට

“තද කලු ද තල එළලු ද ?”

තියුනු හඩකින්අැසීය, අැගට නොදැනී   

තනි චොකෝ ද  කිරි චොකෝ ද”  .


සැනෙකින් කළ ස්වර  මාරුවෙන්

පිලිතුරු දුන්නෙමි මම

“සෙපියා. බටහිර අප්‍රිකානු.

එලෙසටයි ගමන් පත්‍රයේ සටහන”


නිහඩ මොහොතකට පසු

“කිමෙක් ද  එ් ? මට නොහැගෙයි .

‘බෘනට්’ ද එහි  තේරුම ?”

මුහුණ මගේ බෘනට් වුවත්

බලන්න මගෙ ඉතිරි අැග පසග

මගෙ අත්ල හා යටිපතුල්  වල

පෙරොක්සයිඩ් සුදක් තිබේ

තැන තැන ලැගි මගෙ පස්ස පැත්ත

කපුටුවන් කලුවක් ලබා තිබේ”.


දැනී මට රිසීවරය වහන බව

අයැද සිටියෙමි මෙලෙස,

“මැඩම්, ඔබම බැලුවොත් නේ ද හොද?”


Comments