සිංහල.‎ > ‎

මැලේරියා මැලේරියා

posted Feb 14, 2017, 10:58 PM by Upali Salpadoru   [ updated Feb 20, 2017, 10:15 AM ]

Canvas.jpg

හිසේ අැම්ම මට තියෙනව

අැග පත සේරම රිදෙනව

අැස්ප්‍රින් ඩිස්ප්‍රින් ගන්නව

එ්ත් අපට

ගුණයක් නැහැ, ගුණයක් නැහැ.

            මැලේරියා මැලේරියා


රෙ දි කැටියක් පොරවාගෙන

හීතලේට ගුලි වෙනවා

'කෙමා ක්වින්', 'නිවා ක්වින්'

පෙති ගිලිනව

උණ ගන්නව,උණ ගන්නව

            මැලේරියා මැලේරියා.


ගිනි මැ ලේට උණ තියෙනව

හීන පෙනිල බිය වෙනවා

පැයෙන් දෙකෙන් උණ බැහැලා

මද සුවයක් මට දැනෙනව.

            මැලේරියා මැලේරියා.


උදේ පටන් බඩ යනවා

වතුර වගේ ඹහෙ යනවා

ඔික් ගාලා පිට වෙනවා

නිර් ජලයෙන් මැරෙයි ද මා

            මැලේරියා මැලේරියා.


ඩෙක්ස්ට්‍රෝස් ඩ්‍රිප්.. ඩ්‍රිප්.. ඩ්‍රිප්

'නොවල්ජින්' ම ගෙ කලවට

'ක්ලෝරොක්වින්' මගෙ පස්සට

ඉන්ජෙක්ෂන් බැහැ දරන්න ,

               මැලේරියා මැලේරියා.


මට දැන් අැති ලෙඩකුත් නෑ

දුවල පැනල වැඩකුත් බෑ

කන්නත් බෑ බොනනත් බෑ

හිතේ ලෙඩක් දෝ මේකත්

           මැලේරියා මැලේරියා.


මොනවද මේ මට හිතෙන්නෙ

හිතට නැති ද විවේකයක්

මට බැහැ කිසිවක් හිතන්න

එ්ත් මගෙ හිත

මට නැහැ වාල් වෙන්නෙ.

මැලේරියා මැලේරියා


නැතිවද මට නින්ද යන්නෙ

ෆෙනගන් දැන් අහන්නෙ නැහැ

වැලියම් පෙත්තක් දෙනව ද

නින්ද ඔින , නින්ද ඔින.

මැලේරියා මැලේරියා


'ෆලූඩ්‍රින්', 'ඩාරාප්‍රිම්'

'ෆැන්සිඩාර්' ගත්ත‍‍ෙ මොටද

කවුලු වටේ දැල් ගහලා

අැද වටේ ට නෙට් දමලා

'ෂෙල්ටොක්ස්' හැම තැන විදිමින්

රෑ වෙනකොට දුං ගහලා

අැනෝෆිලස් දුරු කෙරුවා

එ්ත් අපට මැලේරියා.

මැලේරියා මැලේරියා.         


Comments