සිංහල.‎ > ‎

සැදෑ සිරිය.

posted Feb 18, 2017, 11:33 AM by Upali Salpadoru

සුසිනුදු ලොම් රොදක් ව ගේ

සුවදැති අත් දෙක ඔබගේ

කළනියෙ දැන්

තියන්න මා නලල් තලේ.


ඉහලින් අැති උස තල් ගස්

රෑ මද පවනේ සැලෙතත්

නැත අැසෙනා

සර.. සර.. වැනි හඩ කිසිවක්.


නැලවිලි ගී නැත එන්නේ

නිහඩින් නිදි මත වෙන්නේ.


අසන්න එම ගීතය!

අසන්න, කඑ රැධිරයේ ගැස්ම .

අමනක වූ ගම්මාන නම්,

මී දුමේ සැලෙන

අප්‍රිකා දේශයේ ගැබුරු හද ගැස්මට

සවන් ද‍ෙන්න.සද කුමරිය බල ච‍ෙහ‍ෙසී

සයුරු සයන‍‍ෙ වැ ට‍ෙන හැටී


කතා කියන්නෝ හිස වනතී

මව පිට බැදි දරු විලසින්  

නටන උන්ග‍ෙ‍  පාද බරය

බරටයි ගී හඩ එන් නේ


දුහුල් සළු අැදි වලා වගේ

කදු යායට පිට දී වාගේ

සිහින මවන රාත්‍රියක

තරු පායන හෝරාවයි


කුඩා කූටි වහලයන්

සද එලියේ බබලමින්

කුමක් මහ රහසින්

කොදුරයි ද තරු කැළ වෙතේ.


සුපුරුදු රසැති සුවද දි ඳී,  

ගෙතුල ගිනිමැල යයි නිවී.


අසන්න එලිසා නම් ගමේ

පෙර විසුවන් ගෙ වදන්

අප මෙන් වහලුන් වී

ඔවුන් නොසිතීය මැරෙ න්නට

වැලි අතර දමා  උන්ග‍ෙ පැවැත්ම.මිතුරු අවතාර නෙත ගැටෙන

දුමෙන් පිරුණු  කූටිය තුළ

ඉඩ දෙන්න මට

සවන් යොවන්නට.


තැබුව මගෙ හිස ඔබ ලයේ

උණුසුම් ය ලිප තැබු

අහරක් ලෙසේ.


ඉඩ දෙන්න මළවුන් සුවද විද

උන්ගෙ හඩ,

එක් වී අවධි කරන්නට.


කිමිදෙන ගැඹුරටත් වැඩි

නිදි ගැඔුරු වින්දනය තුළ

ගිලෙන්නට පෙර

වර දෙනුය මට

ජීවත් වන හැටි හදාරන්නට.Comments